Překlad je majetkem Mysticshop.cz. Použití třetí stranou možné pouze v případě povolení autora a majitele. Kontakt: mudrc@mysticshop.cz

 

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor Text

#

Jméno

Cena

Typ

S/O

Herní text

Flavor Text

1

Aegis of the Gods

1White

Očarování Bytost — Human Soldier

2/1

Máš hexproof. (Nemůžeš být cílem kouzel a schopností kontrolovaných tvými protihráči.)

Atreós se pramálo stará o svár mezi smrtelníky a bohy. Stará se jen o to, aby pouť mrtvých byla bezpečnou.

2

Ajani's Presence

White

Instant

 

Strive — Ajani's Presence stojí k seslání 2White za každý další cíl mimo prvního.

 

Libovolný počet cílových bytostí získává každá do konce kola +1/+1 a nezničitelnost. (Nezničí ji zranění a efekty říkající „znič“.)

 

 

3

Akroan Mastiff

3White

Bytost — Hound

2/2

WhiteTap: Tapni cílovou bytost

I když byli mnozí vojáci strážící Akros odvoláni, o jeho bezpečnosti nebylo nikdy pochyb.

4

Armament of Nyx

2White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má double strike, pokud je zároveň očarováním.

Není-li tomu tak,  je zabráněno udělení veškerého zranění, které by tato bytost udělila. (Bytost s double strike udělí zranění v kroku first strike i v normálním kroku udělování zranění.)

 

5

Banishing Light

2White

Očarování

 

Když Banishing Light vstupuje na bojiště, vypověz ze hry cílový permanent pod kontrolou vlastníka, který není zemí, do té doby, dokud Banishing Light neopustí bojiště. (Onen permanent se vrací pod kontrolu vlastníka.)

 

6

Dawnbringer Charioteers

2WhiteWhite

Bytost — Human Soldier

2/4

Flying, lifelink

 

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Dawnbringer Charioteers, polož na Dawnbringer Charioteers jeden +1/+1 žeton.

 

"Nyx možná patří bohům, ale theroská obloha je naše. "

7

Deicide

1White

Instant

 

Vypověz ze hry cílové očarování. Má-li vypovězená karta typ God, vyhledej v  ruce, hřbitově a knihovně hráče ji kontrolujícího libovolný počet karet stejného jména jako vypovězená karta a vypověz je ze hry. Pak si onen hráč zamíchá knihovnu.

"Dokonáno jest."
—Elspeth

8

Dictate of Heliod

3WhiteWhite

Očarování

 

Flash

Bytosti, jež kontroluješ, mají +2/+2.

"V naší válce dopřál Heliod smrtelníkům někdy požehnání, ale někdy zase pomoc odepřel. Jsme pro něj stále jen hracími kameny? "
—Polyxéna zvaná Pochybovačka

9

Eagle of the Watch

2White

Bytost — Bird

2/1

Flying, vigilance

"I na míle daleko vidím kroužit naše orly. V tu chvíli jsem dal rozkaz zrychlit krok. Věděl jsem, že je nás zapotřebí doma."
—Kanlós, akroanský kapitán

10

Eidolon of Rhetoric

2White

Očarování Bytost — Spirit

1/4

Každý hráč nemůže seslat v každém kole více než jedno kouzlo.

Je duší filozofa, který zemřel hlady, když přemýšlel o vesmíru.

11

Font of Vigor

1White

Očarování

 

2White, Obětuj Font of Vigor: Získáváš 7 životů.

Pij zhluboka, a budiž uzdraven.

12

Godsend

1WhiteWhite

Legendární Artefakt - Vybavení

 

Vybavená bytost má +3/+3.

Kdykoli vybavená bytost blokuje nebo je blokována jednou či více bytostmi, můžeš jednu z oněch bytostí vypovědět ze hry.

Protihráči nemohou hrát karty téhož jména jako karty vypovězené ze hry skrze Godsend.

Vybav 3

 

13

Harvestguard Alseids

2White

Očarování Bytost — Nymph

2/3

Constellation — Kdykoli přichází Harvestguard Alseids nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, je zabráněno udělení veškerého zranění, které by bylo toto kolo uděleno cílové bytosti.

Ne všechny štíty jsou ukuty ze železa či bronzu.

14

Lagonna-Band Trailblazer

White

Bytost — Centaur Scout

0/4

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Lagonna-Band Trailblazer, polož na Lagonna-Band Trailblazer jeden +1/+1 žeton.

Vyraž ze ctí, vrať se se slávou.

15

Launch the Fleet

White

Sorcery

 

Strive — Launch the Fleet stojí k seslání 1 za každý další cíl mimo prvního.

Do konce kola získává libovolný počet cílových bytostí „Kdykoli tato bytost útočí, polož si na bojiště  1/1 bílou bytost-token s typem Soldier, tapnutou a útočící.

 

16

Leonin Iconoclast

3White

Bytost — Cat Monk

3/2

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Leonin Iconoclast, zníč cílovou bytost-očarování pod kontrolou protihráče.

"Hvězdy patří na noční oblohu. Tohle je náš svět, a my jsme sobě vlastními pány."

17

Mortal Obstinacy

White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost pod svou kontrolou

Očarovaná bytost má +1/+1.

Kdykoli očarovaná bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš Mortal Obstinacy obětovat. Pakliže tak učiníš, znič cílové očarování.

 

18

Nyx-Fleece Ram

1White

Očarování Bytost — Sheep

0/5

Na začátku své udržovací fáze získáváš 1 život.

Bohové jsou fascinováni nevinností, snad i proto, že je to vlastnost, kterou oni sami postrádají.

19

Oppressive Rays

White

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost nemůže útočit ani blokovat, pokud hráč ji kontrolující nezaplatí 3.

Aktivované schopnosti očarované bytosti stojí k aktivaci o 3 více.

 

20

Oreskos Swiftclaw

1White

Bytost — Cat Warrior

3/1

 

Když bitva na mostě Faragakském dokonána byla,
Hrdinka, mocného kopí, měsíců mnohých v Oresku
pobývala, by leoniny zdejší poznala; Vidouc,
že urazit je velmi snadné jest - však ne pro prchlivost
jich, leč pro dychtivost v boj vstoupit při zmínce jen nejmenší.
-Theriáda

21

Phalanx Formation

2White

Instant

 

Strive — Phalanx Formation stojí k seslání 1White za každý další cíl mimo prvního.

Libovolný počet cílových bytostí získává do konce kola double strike (Udělují zranění ve fázi first strike i ve fázi normálního udělování zranění.)

 

22

Quarry Colossus

5WhiteWhite

Bytost — Giant

5/6

Když Quarry Colossus vstupuje na bojiště, dej cílovou bytost do knihovny vlastníka pod  X vrchních karet oné knihovny, kde X je počet permanentů s typem Plains pod tvou kontrolou.

 

23

Reprisal

1White

Instant

 

Znič cílovou bytosti se silou 4 nebo více. Nemůže být regenerována.

"I malý plamínek postačí k tomu aby rozehnal temnotu noci."
—Elspeth

24

Sightless Brawler

1White

Očarování Bytost — Human Warrior

3/2

Bestow 4White(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Sightless Brawler nemůže útočit sama.

Očarovaná bytost má +3/+2 a nemůže útočit sama.

 

25

Skybind

3WhiteWhite

Očarování

 

Constellation — Kdykoli přichází Skybind nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, vypověz ze hry cílový permanent, jenž neníá očarováním. Vrať onu kartu na bojiště pod kontrolu vlastníka na začátku příští fáze konce kola.

 

26

Skyspear Cavalry

3WhiteWhite

Bytost — Human Soldier

2/2

Flying

Double strike (Uděluje zranění ve fázi first strike i ve fázi normálního udělování zranění.)

Modli se, ať tě první dostihne její kopí. Její gryf tak laskavý není.

27

Stonewise Fortifier

1White

Bytost — Human Wizard

2/2

4White: Udělení veškerého zranění, které by bylo Stonewise Fortifier toto kolo uděleno cílovou bytostí, je zabráněno.

Efara naučila některé smrtelníky cítit každou žílu v mramoru tak, jako kdyby jimi tekla jejich vlastní krev.

28

Supply-Line Cranes

3WhiteWhite

Bytost — Bird

2/4

Flying

Když Supply-Line Cranes vstupuje na bojiště, polož na cílovou bytost jeden +1/+1 žeton.

Jsou od vylíhnutí trénováni k tomu aby doručili pomoc tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.

29

Tethmos High Priest

2White

Bytost — Cat Cleric

2/3

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Tethmos High Priest, vrať cílovou bytost s převedenou manovou cenou 2 či méně ze svého hřbitova na bojiště.

"Smrt je tyranií. A jako všem tyraniím je nutno se jí postavit na odpor."

30

Aerial Formation

Blue

Instant

 

Strive — Aerial Formation stojí k seslání 2Blue za každý další cíl mimo prvního.

Libovolný počet cílových bytostí získává do konce kola +1/+1 a flying.

 

31

Battlefield Thaumaturge

1Blue

Bytost — Human Wizard

2/1

Každé kouzlo instant či sorcery, které sesíláš, tě stojí o 1 méně za každou bytost, kterou cílí.

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Battlefield Thaumaturge, Battlefield Thaumaturge získává do konce kola hexproof.

 

32

Cloaked Siren

3Blue

Bytost — Siren

3/2

Flash (Můžeš toto kouzlo seslat kdykoli, kdy je možno seslat instant.)

Flying

"Tohle není hlas větru zpívajícího na skalách."
—Kallafé, zvaná Námořnice

33

Countermand

2BlueBlue

Instant

 

Zruš cílové kouzlo. Hráč jej kontrolující odloží vrchní čtyři karty své knihovny do hřbitova.

Fyzická bolest nebyla ničím ve srovnání s agónií jeho mysli.

34

Crystalline Nautilus

2Blue

Očarování Bytost — Nautilus

4/4

Bestow 3BlueBlue(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Když se Crystalline Nautilus stane cílem kouzla či schopnosti, obětuj ji.

Obětovaná bytost získává +4/+4 a "Když se tato bytost stane cílem kouzla či schopnosti, obětuj ji. "

 

35

Dakra Mystic

Blue

Bytost — Merfolk Wizard

1/1

Blue, Tap: Každý hráč otočí vrchní kartu své knihovny. Můžeš odhalené karty odložit do hřbitova vlastníků. Pakliže tak neučiníš, každý hráč si lízne kartu.

Volby jsou zřídka tak jednoduché, jak se zdají.

36

Daring Thief

2Blue

Bytost — Human Rogue

2/3

Inspired — Kdykoli se Daring Thief odtapne, můžeš vyměnit kontrolu nad cílovým permanentem pod tvou kontrolou a cílovým permanentem pod kontrolou soupeře, který s ním sdílí typ karty.

Čest je první obětí války.

37

Dictate of Kruphix

1BlueBlue

Očarování

 

Flash

Na začátku lízací fáze každého z hráčů si onen hráč lízne kartu navíc.

"Vědomosti jsou kruté. Zlomí ti srdce a budou pokoušet tvou loajalitu. Jsi si jistá, že si žádáš této kletby? "

38

Font of Fortunes

1Blue

Očarování

 

1Blue, Obětuj Font of Fortunes: Lízni dvě karty..

Pjj zhluboka, a tvé myšlenky budou volně proudit.

39

Godhunter Octopus

5Blue

Bytost — Octopus

5/5

Godhunter Octopus nemůže útočit, pokud bránící se hráč nekontroluje očarování nebo očarovaný permanent.

"Vyrovnám se Thasse kapku po kapce a ukážu bohyni, co je pravá moc."
—Kiora

40

Hour of Need

2Blue

Instant

 

Strive — Hour of Need stojí k seslání 1Blue za každý další cíl mimo prvního.

Vypověz ze hry libovolný počet cílových bytostí. Za každou takto vypovězenou bytost si hráč ji kontrolující položí na bojiště 4/4 modrou bytost-token s typem Sphinx a s flying.

 

41

Hubris

1Blue

Instant

 

Vrať cílovou bytost a všechny Aury na ní připojené do rukou vlastníků.

"Zvěděti toužíš o Nyxu? Dobrá tedy."
—Fénax, bůh klamu

42

Hypnotic Siren

Blue

Očarování Bytost — Siren

1/1

Bestow 5BlueBlue(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Flying

Získáváš kontrolu nad očarovanou bytostí.

Očarovaná bytost má +1/+1 a flying.

 

43

Interpret the Signs

5Blue

Sorcery

 

Proveď scry 3, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Lízni počet karet odpovídající převedené manové ceně otočené karty. (Podívej se na tři vrchní karty své knihovny. Můžeš  libovolný počet z nich dát na spodek své knihovny a zbytek na vršek v jakémkoli pořadí.)

 

44

Kiora's Dismissal

Blue

Instant

 

Strive — Kiora's Dismissal stojí k seslání Blue za každý další cíl mimo prvního.

Vrať libovolný počet cílových očarování do rukou vlastníků.

 

45

Pin to the Earth

1Blue

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -6/-0.

 

"Sílu smrtelníků, stejně jako jejich naděje, lze tak snadno zlomit. "
—Thassa, bohyně moře

46

Polymorphous Rush

2Blue

Instant

 

Strive — Polymorphous Rush stojí k seslání 1Blue za každý další cíl mimo prvního.

Zvol si bytost na bojišti. Libovolný počet cílových bytostí, jež kontroluješ, se do konce kola stává kopií zvolené bytosti.

 

47

Pull from the Deep

2BlueBlue

Sorcery

 

Vrať si ze svého hřbitova do ruky až jednu kartu instantu a až jednu kartu sorcery. Vypověz Pull from the Deep ze hry.

Ideje, nikoli kameny, tvoří pravé základy Melétu.

48

Riptide Chimera

2Blue

Očarování Bytost — Chimera

3/4

Flying

Na začátku své udržovací fáze vrať do ruky vlastníka jedno očarování, jež kontroluješ.

"Jednu chci."
—Kiora

49

Rise of Eagles

4BlueBlue

Sorcery

 

Polož si na bojiště dvě 2/2 modré očarování/bytosti- tokeny s typem Bird a s flying. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Oběť moři přináší moudrost  od hvězd.

50

Sage of Hours

1Blue

Bytost — Human Wizard

1/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Sage of Hours, polož na ni jeden +1/+1 žeton.

Odstraň všechny +1/+1 žetony ze Sage of Hours: Za každých pět takto odstraněných žetonů získáváš po tomto kole další kolo navíc.

 

51

Scourge of Fleets

5BlueBlue

Bytost — Kraken

6/6

Když Scourge of Fleets vstupuje na bojiště, vrať každou bytost  s odolností X a méně kontrolovanou tvými protihráči do ruky vlastníka, kde X je počet permanentů s typem Island pod tvou kontrolou.

 

52

Sigiled Starfish

1Blue

Bytost — Starfish

0/3

Tap: Scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Krúfix ukryl ta nejhrozivější proroctví o lidském rodu tam, kde je lidé nikdy nenajdou a tritoni se o ně nebudou zajímat.

53

Thassa's Devourer

4Blue

Očarování Bytost — Elemental

2/6

Constellation — Kdykoli přichází Thassa's Devourer nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, cílový hráč odloží dvě vrchní karty své knihovny do hřbitova.

Když smrtelníci prohlašují, že jsou místa, kam Thassa nedosáhne, bohyně moří se směje.

54

Thassa's Ire

Blue

Očarování

 

3Blue: Můžeš tapnout či odtapnout cílovou bytost.

Námořnice nikdy předtím nespatřila boha. Nyní pohlédla do tváře Thasse. Za chvíli uvidí Atrea, a pak se setká s Erebem.

55

Triton Cavalry

3Blue

Bytost — Merfolk Soldier

2/4

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Triton Cavalry, můžeš vrátit cílové očarování do ruky vlastníka.

Tritoni prorazili hladinu, a linie zplozenců Nyxu se rozpadla.

56

Triton Shorestalker

Blue

Bytost — Merfolk Rogue

1/1

Triton Shorestalker nemůže být blokována.

"Kdo tě bude postrádat, sucholezče? Žena? Dítě? Snad za tvůj osud budou vinit moře, a učit další generace, aby se od něj drželi dále."

57

War-Wing Siren

2Blue

Bytost — Siren Soldier

1/3

Flying

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí War-Wing Siren, polož na War-Wing Siren jeden +1/+1 žeton.

 

Kdysi její zpěv vedl námořníky do záhuby. Nyní je vede ke slávě.

58

Whitewater Naiads

3BlueBlue

Očarování Bytost — Nymph

4/4

Constellation — Kdykoli přichází Whitewater Naiads nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, cílová bytost nemůže být toto kolo blokována.

Postav se síle říčních peřejí a poznáš sílu najád.

59

Agent of Erebos

3Black

Očarování Bytost — Zombie

2/2

Constellation — Kdykoli přichází Agent of Erebos nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, vypověz ze hry všechny karty ze hřbitova cílového hráče.

Erebovi poskoci loví Navrátilé a varují ty, kdo by se chtěli pokoušet o stejnou hloupost.

60

Aspect of Gorgon

2Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +1/+3 a deathtouch. (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí bytosti, je dost na to, aby onu bytost zničilo.)

 

"Své adoptované děti nemiluji o nic méně. "
—Farika, bohyně strastí

61

Bloodcrazed Hoplite

1Black

Bytost — Human Soldier

2/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Bloodcrazed Hoplite, polož na ni jeden +1/+1 žeton.

Kdykoli je na Bloodcrazed Hoplite položen +1/+1 žeton, odstraň jeden +1/+1 žeton z cílové bytosti pod kontrolou protihráče.

 

62

Brain Maggot

1Black

Očarování Bytost — Insect

1/1

Když Brain Maggot vstupuje na bojiště, cílový protihráč ukáže všechny karty v ruce a ty si zvolíš jednu kartu z nich. Vypověz onu kartu ze hry, dokud Brain Maggot neopustí bojiště.

 

63

Cast into Darkness

1Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má -2/-0 a nemůže blokovat.

Ve svém zoufalství se voják modlil k Fénixovi, žadoníc o možnost obelhat pohled gorgony.

64

Cruel Feeding

Black

Instant

 

Strive — Cruel Feeding stojí k seslání 2Black za každý další cíl mimo prvního.

Libovolný počet cílových bytostí získává do konce kola +1/+0 a lifelink. (Zranění udělené touto bytostí ti ihned přidá odpovídající počet životů.)

 

65

Dictate of Erebos

3BlackBlack

Očarování

 

Flash

Kdykoli bytost pod tvou kontrolou zemře, každý protihráč obětuje bytost.

 

"Tvé utrpení mi nečiní pražádného potěšení, ale je nezbytné. Jakmile přijmeš svůj osud, shledáš věčnost mnohem více snesitelnou."

66

Doomwake Giant

4Black

Očarování Bytost — Giant

4/6

Constellation — Kdykoli přichází Doomwake Giant nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod kontrolou protihráčů získávají do konce kola -1/-1..

Mučivý strach jej předchází. Odporný zápach doprovází. A v jeho šlépějích jej následuje smrt.

67

Dreadbringer Lampads

4Black

Očarování Bytost — Nymph

4/2

Constellation — Kdykoli přichází Dreadbringer Lampads nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, cílová bytost získává do konce kola intimidate. (Bytost s intimidate mohou blokovat jen bytosti sdílející s ní barvu a/nebo artefaktové bytosti.)

 

68

Extinguish All Hope

4BlackBlack

Sorcery

 

Znič všechny bytosti, které nejsou zároveň očarováními.

Fénax nabízí naději na život, zatímco Farika garantuje útěchu smrti. Mezi nimi stojí Erebós, který neslibuje nic vyjma věčnosti.

69

Feast of Dreams

1Black

Instant

 

Znič cílovou očarovanou bytost či očarování-bytost.

"Dali jsme bohům moc, aby nám mohli vyhlásit válku. Je načase si vzít onu moc zpět."

70

Felhide Petrifier

2Black

Bytost — Minotaur Warrior

2/3

Deathtouch

Ostatní bytosti s typem Minotaur pod tvou kontrolou mají deathtouch.

 

Sbírat hlavy nepřátel coby trofeje je mezi minotaury běžná práce. Někdy se trofeje ukážou být nejen na ozdobu.

71

Font of Return

1Black

Očarování

 

3Black, Obětuj Font of Return: Vrať až tři karty bytostí ze svého hřbitova do ruky.

Pij zhluboka, a smrt se od tebe odtáhne.

72

Gnarled Scarhide

Black

Očarování Bytost — Minotaur

2/1

Bestow 3Black(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Gnarled Scarhide nemůže blokovat.

Očarovaná bytost má +2/+1 a nemůže blokovat.

 

73

Grim Guardian

2Black

Očarování Bytost — Zombie

1/4

Constellation — Kdykoli přichází Grim Guardian nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, každý protihráč ztrácí 1 život.

Někdy k Řekám zabloudí živí, ale Atreovi strážci zajistí, že je překročí jen mrtví.

74

King Macar, the Gold-Cursed

2BlackBlack

Legendární Bytost — Human

2/3

Inspired — Kdykoli se King Macar, the Gold-Cursed odtapne, můžeš vypovědět ze hry cílovou bytost. Pakliže tak učiníš, polož si na bojiště bezbarvý artefakt-token jménem Gold. Má „Obětuj tento artefakt: Přidej si do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy."

 

75

Master of the Feast

1BlackBlack

Očarování Bytost — Demon

5/5

Flying

Na začátku tvé udržovací fáze si každý protihráč lízne kartu.

Jakékoli potěšení dotažené do extrému se stává mučením. Tento vzorec dotáhli démoni k dokonalosti.

76

Nightmarish End

2Black

Instant

 

Cílová bytost získává do konce kola -X/-X, kde X je počet karet ve tvé ruce.

"Když si vezmu, že někdo věří, že smrt ve spánku je poklidná. "
—Ashiok, hrůzu předoucí

77

Nyx Infusion

2Black

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Očarovaná bytost má +2/+2, pokud je zároveň očarováním. Jinak má -2/-2.

 

Lék či jed, v závislosti na tom, jak a komu je podán.

78

Pharika's Chosen

Black

Bytost — Snake

1/1

Deathtouch (Jakýkoli počet zranění, které tato bytost udělí bytosti, je dost na to, aby onu bytost zničilo.)

Hadí hnízda vestavěná do Maričiných soch slouží nejen k posvěcení jejích chrámů, ale i jako skrytá linie obrany.

79

Returned Reveler

1Black

Bytost — Zombie Satyr

1/3

Když Returned Reveler zemře, každý hráč odloží vrchní tři karty své knihovny do hřbitova.

Maso je mrtvé a život zapomenut, ale staré způsoby přetrvávají.

80

Ritual of the Returned

3Black

Instant

 

Vypověz ze hry cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova. Polož si na bojiště černou bytost-token s typem Zombie. Její síla je rovna síle vypovězené karty bytosti a její odolnost odolnosti oné karty.

Maska ukutá, aby pomstila zapomenutou smrt.

81

Rotted Hulk

3Black

Bytost — Elemental

2/5

 

Vrak ten z hlubin mořských, černotných vztyčil se před Hrdinkou. V rozpadlých, shnilých troskách těch lidská těla uvězněna byla - Kaliara, posádky Hrdinky přemocné to
kormidelníka, spolu s Fótinem, jejich kapitánem.
-Theriáda

82

Silence the Believers

2BlackBlack

Instant

 

Strive — Silence the Believers stojí k seslání 2Black za každý další cíl mimo prvního.

Vypověz ze hry libovolné množství cílových bytostí a všechny karty Aur na nich připojené.

 

 

83

Spiteful Blow

4BlackBlack

Sorcery

 

Znič cílovou bytost a cílovou zemi.

"Pouze hlupák by věřil Fénaxovu slovu. Co očekáváš od boha lží a zrady?"
—Verenés, Íroův kněží

84

Squelching Leeches

2BlackBlack

Bytost — Leech

*/*

Síla a odolnost Squelching Leeches je rovna počtu permanentů s typem Swamp, jež kontroluješ.

Pijavice jsou svaté Faričiným stoupencům, neboť vysávají jedy z ran, a obávané všemi ostatními, neboť vysávají krev z těla.

85

Thoughtrender Lamia

4BlackBlack

Očarování Bytost — Lamia

5/3

Constellation — Kdykoli přichází Thoughtrender Lamia nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, každý protihráč zahodí kartu.

Někteří predátoři umí vycítit strach své oběti, ale lamia je přitahována šílenstvím.

86

Tormented Thoughts

2Black

Sorcery

 

Jako dodatečnou cenu k seslání Tormented Thoughts obětuj bytost.

Cílový hráč zahodí počet karet rovný síle obětované bytosti.

 

"Ne všem nočním můrám se dá uniknout probuzením."
—Ashiok, hrůzu předoucí

87

Worst Fears

7Black

Sorcery

 

V dalším kole cílového hráče onoho hráče ovládáš. Vypověz Worst Fears ze hry. (Vidíš všechny karty, které onen hráč má právo vidět a činíš za onoho hráče všechna rozhodnutí.)

Elspeth se obávala, že její průnik do Nyxu nezůstane bez odpovědi.

88

Akroan Line Breaker

2Red

Bytost — Human Warrior

2/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Akroan Line Breaker, Akroan Line Breaker získává do konce kola +2/+0 a intimidate.

První se rozpadnou štíty nepřítel, jejich bojová linie pak krátce poté.

89

Bearer of the Heavens

7Red

Bytost — Giant

10/10

Když Bearer of the Heavens zemře, znič všechny permanenty na konci příští fáze konce kola.

Držet nebesa nad zemí není prokletím, ale titánskou zodpovědností.

90

Bladetusk Boar

3Red

Bytost — Boar

3/2

Intimidate (Mohou ji blokovat jen bytosti sdílející s ní barvu a/nebo artefaktové bytosti.)

Kaňon Smrtiřevu je domovem minotaurů a dalších bytostí, které s nimi sdílejí oblibu chuti lidského masa.

91

Blinding Flare

Red

Sorcery

 

Strive — Blinding Flare stojí k seslání Red za každý další cíl mimo prvního.

Libovolný počet cílových bytostí nemůže toto kolo blokovat.

 

 

92

Cyclops of Eternal Fury

4RedRed

Očarování Bytost — Cyclops

5/3

Bytosti pod tvou kontrolou mají haste.

"Hněv doutnající uvnitř tohoto je nakažlivý. "
—Anthousa ze Setessy

93

Dictate of the Twin Gods

3RedRed

Očarování

 

Flash

Pokud by měl zdroj udělit zranění permanentu nebo hráči, udělí onomu permanentu nebo hráči namísto toho dvojnásobek onoho zranění.

íroás a Mogis jsou stejně rozdílní vzezřením jako povahou.

94

Eidolon of the Great Revel

RedRed

Očarování Bytost — Spirit

2/2

Kdykoli sešle hráč kouzlo s převedenou manovou cenou 3 nebo méně, Eidolon of the Great Revel udělí 2 zranění oné bytosti nebo hráči.

Xenagós se radoval, zatímco Theros hořel.

95

Flamespeaker's Will

Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost pod tvou kontrolou

Očarovaná bytost má +1/+1.

Kdykoli očarovaná bytost udělí bojové zranění hráči, můžeš Flamespeaker's Will obětovat. Pakliže tak učiníš, znič cílové očarování.

 

96

Flurry of Horns

4Red

Sorcery

 

Polož si na bojiště dvě 2/3 červené bytosti-tokeny s typem Minotaur a s haste.

Minotaur nerozlišuje mezi člověkem, satyrem nebo tritonem. Všichni jsou maso.

97

Font of Ire

1Red

Očarování

 

3Red, Obětuj Font of Ire: Font of Ire  udělí 5 zranění cílovému hráči.

Pij zhluboka, a shledáš svou pomstu naplněnou.

98

Forgeborn Oreads

2RedRed

Očarování Bytost — Nymph

4/2

Constellation — Kdykoli přichází Forgeborn Oreads nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, Forgeborn Oreads udělí 1 zranění cíloví bytosti či hráči.

Purforós stvořil oreády z uhlíků odlétnuvších z jeho výhně.

99

Gluttonous Cyclops

5Red

Bytost — Cyclops

5/4

5RedRed: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

 

Kyklop se naučil nikdy nesežrat pastýře. Namísto toho jemně tuhle „pecku“ odložil stranou, aby z ní vyrostlo nové stádo.

100

Harness by Force

1RedRed

Sorcery

 

Strive — Harness by Force stojí k seslání 2Redza každý další cíl mimo prvního.

Získej do konce kola kontrolu nad libovolným počtem cílových bytostí. Tyto bytosti získávají do konce kola haste.

 

101

Knowledge and Power

4Red

Očarování

 

Kdykoli provedeš scry, můžeš zaplatit 2.

Pakliže tak učiníš, Knowledge and Power udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

"Informace jsou mocnou zbraní. "
—Kymédé, královna akroská

102

Lightning Diadem

5Red

Očarování — Aura

 

Očaruj bytost

Když Lightning Diadem vstupuje na bojiště, udělí 2 zranění cílové bytosti nebo hráči.

Očarovaná bytost má +2/+2.

"Bojuji za Kérana a za smrtelníky. Nevidím v tom žádný rozpor. "

103

Magma Spray

Red

Instant

 

Magma Spray udělí  2 zranění cílové bytosti nebo hráči. Pokud by tato bytost měla v tomto kole zemřít, namísto toho ji vypověz ze hry.

Prastarý drak Thraxés spí v Purforově svaté hoře. Když se ve spánku pohne, učiní tak i hora.

104

Mogis's Warhound

1Red

Očarování Bytost — Hound

2/2

Bestow 2Red(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Mogis's Warhound útočí každé kolo, je-li toho schopna.

Očarovaná bytost má +2/+2 a útočí každé kolo, je-li toho schopna.

 

 

105

Pensive Minotaur

2Red

Bytost — Minotaur Warrior

2/3

 

Hrdinka, mocného kopí, nocí ztemnělou s družinou
svou spěchala v boj, leč přišli pozdě - dokonáno bylo.
Uprostřed spouště té  strašlivé, krvavé, minotaur jen samotný seděl - zamyšlen je snad, duchem nepřítomen?
Hrdince přemocné, běloplášťné on takto připadal.
-Theriáda

106

Prophetic Flamespeaker

1RedRed

Bytost — Human Shaman

1/3

Double strike, trample

Kdykoli Prophetic Flamespeaker udělí bojové zranění cílové bytosti nebo hráči, vypověz ze hry vrchní kartu své knihovny. Toto kolo ji můžeš zahrát.

Oheň ničí. Oheň tvoři.

107

Riddle of Lightning

3RedRed

Instant

 

Zvol si cílovou bytost nebo hráče. Proveď scry 3, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Riddle of Lightning udělí zvolené bytosti nebo hráči počet zranění rovný převedené manové ceně otočené karty. (Abys provedl scry 3, podívej se na vrchní tři karty tvé knihovny, pak dej libovolný počet z nich na spodek své knihovny a zbytek na vršek své knihovny v libovolném pořadí.)

 

108

Rollick of Abandon

3RedRed

Sorcery

 

Všechny bytosti získávají do konce kola +2/-2.

"Užij si každý okamžik, neboť může být tvým posledním."
—Xenagós, bůh radovánek

109

Rouse the Mob

Red

Instant

 

Strive — Rouse the Mob stojí k seslání 2Red za každý další cíl mimo prvního.

Libovolný počet cílových bytostí získává do konce kola +2/+0 a trample.

 

110

Satyr Hoplite

Red

Bytost — Satyr Soldier

1/1

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Satyr Hoplite, polož na Satyr Hoplite jeden +1/+1 žeton.

"Xenagós se stal tím, čím kdysi pohrdal: tyranem a utiskovatelem."

111

Sigiled Skink

1Red

Bytost — Lizard

2/1

Kdykoli Sigiled Skink útočí, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Zdá se, že runy ožívají, když se hýbá, jako pomalu se šířící plameny po jeho šupinách.

112

Spawn of Thraxes

5RedRed

Bytost — Dragon

5/5

Flying

Když Spawn of Thraxes vstupuje na bojiště, udělí cílové bytosti či hráči počet zranění rovný počtu permanentů s typem Mountain, jež kontroluješ.

Břicha všech draků jsou plní jisker z Purforovy výhně.

113

Spite of Mogis

Red

Sorcery

 

Spite of Mogis udělí cílové bytosti či hráči počet zranění rovný počtu karet instant nebo sorcery ve tvém hřbitově. Proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

114

Starfall

4Red

Instant

 

Starfall udělí 3 zranění cílové bytosti. Pokud je ona bytost zároveň očarováním, Starfall udělí 3 zranění hráči onu bytost kontrolujícímu.

"Ty nejjasnější hvězdy nejsou zrozeny v Nyxu."
—Rexenór, akrojský ohňomluvec

115

Twinflame

1Red

Sorcery

 

Strive — Twinflame stojí k seslání 2Red za každý další cíl mimo prvního.

Zvol si libovolný počet cílových bytostí, jež kontroluješ. Za každou z nich si polož si na bojiště token, který je kopií zvolené bytosti. Tyto bytosti-tokeny mají haste. Na začátku příští fáze konce kola je obětuj.

 

116

Wildfire Cerberus

4Red

Bytost — Hound

4/3

5RedRed: Monstrosity 1. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni jeden  +1/+1 žeton a stává se monstrózní.)

Když se Wildfire Cerberus stane monstrózní, udělí 2 zranění každému protihráči a každé bytosti pod kontrolou protihráčů.

 

117

Bassara Tower Archer

GreenGreen

Bytost — Human Archer

2/1

Hexproof, reach

Setesští bojovníci z věže Bassara jsou známi pro svou partyzánskou taktiku a umění zacházet s lukem. Narušitelé Nessianského lesa se nedostanou daleko.

118

Colossal Heroics

2Green

Instant

 

Strive — Colossal Heroics stojí k seslání 1Green za každý další cíl mimo prvního.

Libovolný počet cílových bytostí získává každá do konce kola +2/+2. Ony bytosti odtapni.

 

 

119

Consign to Dust

2Green

Instant

 

Strive — Consign to Dust stojí k seslání 2Green za každý další cíl mimo prvního.

Znič libovolný počet cílových artefaktů a/nebo očarování.

 

120

Desecration Plague

3Green

Sorcery

 

Znič cílové očarování nebo zemi.

"Bohové o nás přemýšlí jako o hmyzu. Snad je v tom i kus moudrosti. "
—Filosofka Perisofia

121

 

Dictate of Karametra

3GreenGreen

Očarování

 

Flash

Kdykoli hráč tapne zemi pro manu, onen hráč si přidá do svého manovéh poolu jednu manu jakéhokoli typu, který ona země produkuje.

"Odmítám, aby lidská pošetilost ohrozila domov, který jsem pro ně stvořila."

122

Eidolon of Blossoms

2GreenGreen

Očarování Bytost — Spirit

2/2

Constellation — Kdykoli přichází Eidolon of Blossoms nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, lízni kartu.

Emocionální ozvěny dryádích shromáždění přitahují ztracené duše.

123

Font of Fertility

Green

Očarování

 

1Green, Obětuj Font of Fertility: Najdi si v knihovně kartu základní země, polož ji na bojiště tapnutou a pak si zamíchej knihovnu.

Pij zhluboka, a poznej cestu do srdce divočiny.

124

Golden Hind

1Green

Bytost — Elk

2/1

Tap: Přidej Green do svého manového poolu.

"Není tu proto, abys ji lovil, smrtelnice. Buď spokojen pouze s její krásou. "
—Nylea, bohyně lovu

125

Goldenhide Ox

5Green

Očarování Bytost — Ox

5/4

Constellation — Kdykoli přichází Goldenhide Ox nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, cílová bytost musí toto kolo blokovat, je-li toho schopna.

Pokušení uzmout jeho zlaté rouno je stejně neodolatelné jako fatální.

126

Heroes' Bane

3GreenGreen

Bytost — Hydra

0/0

Heroes' Bane vstupuje na bojiště se čtyřmi +1/+1 žetony.

2GreenGreen: Polož na Heroes' Bane  X +1/+1 žetonů, kde X je její síla.

Zkazky poutníků praví, že si hydry samy ukusují vlastní hlavy, aby samy sebe učinily smrtonosnějšími.

127

Humbler of Mortals

4GreenGreen

Očarování Bytost — Elemental

5/5

Constellation — Kdykoli přichází Humbler of Mortals nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, bytosti pod tvou kontrolou získávají do konce kola trample.

Hněv bohů se v Nyxu znásobil, a země se probudila do temných ozvěn jejich zuřivosti.

128

Hydra Broodmaster

4GreenGreen

Bytost — Hydra

7/7

Variable ColorlessVariable ColorlessGreen: Monstrosity X. Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni X +1/+1 žetonů  a stává se monstrózní.)

Když se Hydra Broodmaster stane monstrózní, polož si na bojiště X X/X zelených bytostí-tokenů s typem Hydra.

 

129

Kruphix's Insight

2Green

Sorcery

 

Otoč vrchních šest karet své knihovny. Vyber si mezi nimi až tři karty očarování a dej si je do ruky. Zbytek otočených karet odlož do hřbitova.

Obzor dráždí  jak svou nejistotou, tak potenciálem.

130

Market Festival

3Green

Očarování — Aura

 

Očaruj zemi

Kdykoli je očarovaná země tapnuta pro manu, hráč ji kontrolující si přidá do svého manového poolu dvě many jakékoli barvy. (navíc k manám, které země produkuje).

Obchodování je vždy základem míru.

131

Nature's Panoply

Green

Instant

 

Strive — Nature's Panoply stojí k seslání 2Green za každý další cíl mimo prvního.

Zvol si libovolné množství cílových bytostí. Na každou z nich polož jeden +1/+1 žeton.

Příroda chrání své děti.

132

Nessian Game Warden

3GreenGreen

Bytost — Beast

4/5

Když Nessian Game Warden vstupuje na bojiště, podívej se na vrchních X karet své knihovny, kde X je počet permanentů s typem Forest pod tvou kontrolou. Můžeš mezi nimi zvolit kartu bytosti, ukázat ji a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v jakémkoli pořadí.

 

133

Oakheart Dryads

2Green

Očarování Bytost — Nymph Dryad

2/3

Constellation — Kdykoli přichází Oakheart Dryads nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, cílová bytost získává do konce kola +1/+1.

"Nevím, zda se prales změnil poté, co jsem jím prošla. Ale vím, že já ano. "
—Ianthé, setesská lovkyně

134

Pheres-Band Thunderhoof

4Green

Bytost — Centaur Warrior

3/4

Heroic — Kdykoli sešleš kouzlo, které cílí Pheres-Band Thunderhoof, polož na Pheres-Band Thunderhoof dva +1/+1 žetony.

"Maso a kost nebo hvězdy a stín. Pro můj kyj žádný rozdíl. "

135

Pheres-Band Warchief

3Green

Bytost — Centaur Warrior

3/3

Vigilance, trample

Ostatní bytosti s typem Centaur pod tvou kontrolou mají +1/+1, vigilance a trample.

Slavní náčelníci Fereského stáda bojují, jako kdyby oplývali mocí minotaurů a ostrovtipem sfing.

136

Ravenous Leucrocota

3Green

Bytost — Beast

2/4

6Green: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Hlad činí leukrokotu nebezpečnou. Plný břich ji činí zuřivou  a nebezpečnou.

137

Renowned Weaver

Green

Bytost — Human Shaman

1/1

1Green, Obětuj Renowned Weaver: Polož si na bojiště 1/3 zelenou očarování/bytost-token s typem Spider a s reach. (Může blokovat bytosti s flying.)

"Myslíš, že tvé tkaní je stejně krásné, jako mé? Nech mne ukázat ti pravý význam tohoto řemesla."

138

Reviving Melody

2Green

Sorcery

 

Zvol si jedno nebo oboje – vrať cílovou kartu bytosti ze svého hřbitova do ruky; a/nebo vrať cílovou kartu očarování ze svého hřbitova do ruky.

"Naslouchej mé písni, a nikdy nebudeš muset kout zlatou masku, aby ses ke mně vrátil."

139

Satyr Grovedancer

1Green

Bytost — Satyr Shaman

1/1

Když Satyr Grovedancer vstupuje na bojiště, polož na cílovou bytost +1/+1 žeton.

"Někteří mí soukmenovci tančí jen pro sebe, prosti vyššího smyslu. Nylea mi dává smysl, a s ním i sílu.“

140

Setessan Tactics

1Green

Instant

 

Strive — Setessan Tactics stojí k seslání Green za každý další cíl mimo prvního.

Do konce kola získává libovolný počet cílových bytostí +1/+1 a "Tap: Tato bytost vyzve na souboj jinou cílovou bytost."

 

141

Solidarity of Heroes

1Green

Instant

 

Strive — Solidarity of Heroes stojí k seslání 1Green za každý další cíl mimo prvního.

Zvol si libovolný počet cílových bytostí. Zdvojnásob počet +1/+1 žetonů na každé z nich.

 

142

Spirespine

2Green

Očarování Bytost — Beast

4/1

Bestow 4Green(Pokud sešleš toto kouzlo za jeho bestow cenu, je to kouzlo typu Aura s „očaruj bytost“. Pokud není připojeno na bytosti, stává se znovu bytostí.)

Spirespine blokuje každé kolo, je-li toho schopna.

Očarovaná bytost má +4/+1 a blokuje každé kolo, je-li toho schopna.

 

 

143

Strength from the Fallen

1Green

Očarování

 

Constellation — Kdykoli přichází Strength from the Fallen nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, cílová bytost získává do konce kola +X/+X , kde X je počet karet bytostí ve tvém hřbitově.

 

144

Swarmborn Giant

2GreenGreen

Bytost — Giant

6/6

Když je ti  uděleno bojové zranění, obětuj Swarmborn Giant.

4GreenGreen: Monstrosity 2. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni dva  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

Pokud je Swarmborn Giant monstrózní, má reach.

 

145

Ajani, Mentor of Heroes

3GreenWhite

Planeswalker — Ajani

 

+1: Rozděl tři +1/+1 žetony mezi jednu, dvě nebo tři cílové bytosti, jež kontroluješ.

+1: Podívej se na vrchní čtyři karty tvé knihovny. Můžeš si mezi nimi vybrat kartu Aury, bytosti nebo sférochodce, ukázat ji  a dát si ji do ruky. Zbytek dej na spodek knihovny v libovolném pořadí.

-8: Získáváš 100 životů.

 

146

Athreos, God of Passage

1WhiteBlack

Legendární Očarování Bytost — God

5/4

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost bílé a černé méně než sedm, Athreos není bytostí.

Kdykoli zemře jiná bytost, již vlastníš, vrať si ji do ruky, pokud cílový protihráč nezaplatí 3 životy.

 

147

Desperate Stand

RedWhite

Sorcery

 

Strive — Desperate Stand stojí k seslání RedWhite za každý další cíl mimo prvního.

Libovolný počet cílových bytostí získává do konce kola +2/+0, first strike a vigilance.

U akroských bran oživili hoplité taktiku neslavně známých milicí Kytheóna Iory.

148

Disciple of Deceit

BlueBlack

Bytost — Human Rogue

1/3

Inspired — Kdykoli se Disciple of Defekt odtapne, můžeš zahodit kartu, která  není země. Pakliže tak učiníš, vyhledej si v knihovně kartu s touž převedenou manovou cenou jako zahozená karta, ukázat ji a dát si ji do ruky. Pak si zamíchej knihovnu.

 

149

Fleetfeather Cockatrice

3GreenBlue

Bytost — Cockatrice

3/3

Flash (Toto kouzlo můžeš seslat kdykoli, kdy je možno hrát instant.)

Flying, deathtouch

5GreenBlue: Monstrosity 3. (Pokud tato bytost není monstrózní, polož na ni tři  +1/+1 žetony a stává se monstrózní.)

 

150

Iroas, God of Victory

2RedWhite

Legendární Očarování Bytost — God

7/4

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost bílé a červené méně než sedm, Iroas není bytostí.

Bytosti, jež kontroluješ, nemohou být každá blokována méně než dvěma bytostmi.

Udělení veškerého zranění, které by bylo uděleno útočícím bytostem pod tvou kontrolou, je zabráněno.

 

151

Keranos, God of Storms

3BlueRed

Legendární Očarování Bytost — God

6/5

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost modré a červené méně než sedm, Keranos není bytostí.

Ukaž první kartu, kterou si lízneš v každém svém kole. Kdykoli takto ukážeš kartu země, lízni si kartu. Kdykoli takto ukážeš kartu, která není země, Keranos udělí 3 zranění cílové bytosti nebo hráči.

 

152

Kruphix, God of Horizons

3GreenBlue

Legendární Očarování Bytost — God

4/7

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost modré a zelené méně než sedm, Kruphix není bytostí.

Maximální počet karet ve tvé ruce není nijak omezen.

Kdyby se měla nevyužitá mana vyprázdnit z tvého manového poolu, namísto toho se změní na bezbarvou manu.

 

153

Nyx Weaver

1BlackGreen

Očarování Bytost — Spider

2/3

Reach

Na začátku své udržovací fáze odlož vrchní dvě karty své knihovny do hřbitova.

1BlackGreen, vypověz Nyx Weaver ze hry: Vrať si cílovou kartu ze svého hřbitova do ruky.

 

154

Pharika, God of Affliction

1BlackGreen

Legendární Očarování Bytost — God

5/5

Nezničitelnost

Pokud je tvá oddanost černé a zelené méně než sedm, Pharika není bytostí.

BlackGreen: Vypověz cílovou kartu bytosti ze hřbitova. Její vlastník si položí na bojiště černo-zelenou 1/1 očarování/bytost-token s typem Snake a s deathtouch.

 

155

Revel of the Fallen God

3RedRedGreenGreen

Sorcery

 

Polož si na bojiště čtyři 2/2 zeleno-červené bytosti-tokeny s typem Satyr a s haste.

"Xenagós byl svržen, a bez něj na svět padá temnota. Čím jiným ji máme naplnit, než naším hněvem?"
—Guruthés, učedník Xenagův

156

Stormchaser Chimera

2BlueRed

Bytost — Chimera

2/3

Flying

2BlueRed: Proveď scry 1, pak otoč vrchní kartu své knihovny. Stormchaser Chimera získává do konce kola +X/+0, kde X je převedená manová cena oné karty. (Abys provedl/a scry 1, podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

 

157

Underworld Coinsmith

WhiteBlack

Očarování Bytost — Human Cleric

2/2

Constellation — Kdykoli přichází Underworld Coinsmith nebo jiné očarování na bojiště pod tvou kontrolu, získáváš 1 život.

WhiteBlack, Zaplať 1 život: Každý protihráč ztrácí 1 život.

Mince Podsvětí jsou vytvářeny z jílových posmrtných masek.

158

Armory of Iroas

2

Artefakt - Vybavení

 

Kdykoli vybavená bytost útočí,  polož na ni jeden +1/+1 žeton.

Vybav 2

Z dálky vypadají zbraně nedotčené, ale ve skutečnosti jsou zašlé a plné zubů, každá tak jedinečná, jako bojovník, jenž je nesl do bitvy.

159

Chariot of Victory

3

Artefakt - Vybavení

 

Vybavená bytost má first strike, trample a haste.

Vybav 1

Největší hrdinové jako první povstanou, jako první uchopí zbraň, a jako první se setkají s nepřítelem.

160

Deserter's Quarters

2

Artefakt

 

Můžeš si zvolit, že se ve tvé odtapovací fázi Deserter Quarters neodtapne.

6, Tap: Tapni cílovou bytost. Dokud zůstává Deserter Quarters tapnutá, ona bytost se v průběhu odtapovací fáze hráče ji kontrolujícího neodtapuje.

V Akrosu je trestem za útěk z bitvy jedna noc strávená ve Čtvrti Dezertérů.

161

Gold-Forged Sentinel

6

Artefaktová bytost — Chimera

4/4

Flying

Požehnán bohy. Baží po něm smrtelníci. Nepatří nikomu.

162

Hall of Triumph

3

Legendární Artefakt

 

Když Hall of Triumph vstupuje na bojiště, zvol si barvu.

Bytosti zvolené barvy, jež kontroluješ, mají +1/+1.

Hrdinové jednají bez myšlenek na slávu či odměnu. Pocty jsou důsledkem, nikoli cílem.

163

Mana Confluence

 

Země

 

Tap, Zaplať 1 život: Přidej si do svého manového poolu jednu manu jakékoli barvy.

Pět řek obtéká Theros, a v nich plynou vody starší, než  svět sám.

164

Temple of Epiphany

 

Země

 

Temple of Epiphany vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Temple of Epiphany vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej Blue nebo Red do svého manového poolu.

 

165

Temple of Malady

 

Země

 

Temple of Malady vstupuje na bojiště tapnutá.

Když Temple of Malady vstupuje na bojiště, proveď scry 1. (Podívej se na vrchní kartu své knihovny. Můžeš onu kartu dát na spodek své knihovny.)

Tap: Přidej Black nebo Green do svého manového poolu.

 

Translation  by Jan Adam, 2014, Theriáda by Honza Charvát.